Όροι Χρήσης

Οι κάτωθι περιγραφόμενοι όροι εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού περιοδικού με τον διακριτικό τίτλο BYBUS το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bybus.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι διατυπωμένους όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε επικοινωνία με αυτό.

 Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.bybus.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Παρεχόμενες πληροφορίες & υπηρεσίες

Η ιστοσελίδα www.bybus.gr στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη σε κείμενα, τιμές, περιγραφές, πληροφορίες και φωτογραφίες των άρθρων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν σφάλματα από οιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των κειμένων, τιμών, περιγραφών πληροφοριών και φωτογραφιών ενός άρθρου. Περαιτέρω η ιστοσελίδα δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα www.bybus.gr στα πλαίσια των υπηρεσιών της δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την δημοσίευση ή μη των άρθρων, για οποιαδήποτε αιτία. Η ιστοσελίδα www.bybus.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα/προσβασιμότητα των άρθρων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους υπευθύνους περί της μη διαθεσιμότητας αν το κρίνει χρήσιμο ή απαραίτητο. Το ηλεκτρονικό περιοδικό παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα άρθρα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα www.bybus.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών ή δεδομένων, παρανόηση, αποπροσανατολισμό κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε άρθρα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού περιοδικού www.bybus.gr και να προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του ηλεκτρονικού περιοδικού www.bybus.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό περιοδικό με το διακριτικό τίτλο www.bybus.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ιστοσελίδας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Κάποιοι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας οδηγήσουν να αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα www.bybus.gr. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχο του ηλεκτρονικού περιοδικού www.bybus.gr και το περιοδικό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η εταιρεία σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την εταιρεία της ιστοσελίδας.

Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου του. Ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να δει τι πληροφορίες δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους.

Τα άρθρα του ηλεκτρονικού περιοδικού μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, και περιγραφών στα άρθρα που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας περιοδικό, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών. Η ιστοσελίδα www.bybus.gr δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε περιγραφές, τιμές, χαρακτηριστικά των άρθρων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση στα κείμενα ή/και πληροφορίες ενός άρθρου. Στα πλαίσια της καλής πίστης και για τη δική σας προστασία παρακαλούμε στην περίπτωση που δείτε κάποιο τέτοιο άρθρο να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε.

Το παρόν διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος και γενικά ότι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν από το παρόν, θα λύεται από τα Δικαστήρια του Ηρακλείου, που καθίστανται με την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια.

Πώς να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η Εταιρεία να αλλάξει ή να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: info@localhost